SRS-DB社TOP>製品一覧>SRS-CV21>規格・寸法

ーSRS-CV21ー
土壌湿潤・発散装置(千葉県仕様)


SRS-CV21-EPS 規格・寸法

SRS-CV21-EPS型 規格・寸法
SRS-CV21-EPS型

450W×450L×600H

150ボール 24個使用

9 kg

SRS-CV21-EPL規格・寸法

SRS-CV21-EPL型 規格・寸法
SRS-CV21-EPL型

450W×900L×450H

150ボール 36個使用

12 kg
 
検知管 検知管内部 通気管

 SRS-DB 150ボール 

SRS-CV21 HOME

TOP